Pojištění přerušení provozu z důvodu pracovní neschopnosti a/nebo požáru

Ve spolupráci s Generali Pojišťovna, a.s. jsme připravili výhradně pro členy ČAK – osoby vykonávající advokacii samostatně či ve sdružení - speciální pojistný produkt – pojištění přerušení provozu z důvodu pracovní neschopnosti a požáru, a to za výhodných sazeb a podmínek.

Domníváme se, že sjednání tohoto produktu je pro advokáta velmi užitečným řešením jeho finanční situace, především je-li přerušení provozuzpůsobeno jeho delší pracovní neschopností, kdy i přes tento pracovní výpadek musí být schopen dostát veškerým svým závazkům (např. platit nájemné, mzdy zaměstnanců atd.)

Předmětem pojištění je úhrada následné škody způsobené přerušením provozu, kterou se rozumí:

  • ušlý zisk (kterého by pojištěný dosáhl za dobu, kdyby k přerušení provozu nedošlo),
  • stálé náklady (které musí pojištěný vynakládat i po dobu přerušení provozu).

Pojistná nebezpečí

  • nemoc nebo úraz, v jejichž důsledku byl pojištěný uznán práce neschopným, čímž nemohl vykonávat svoji činnost,
  • požár, který znemožnil provoz advokátní kanceláře

Roční pojistná částka se stanovuje jako součet stálých nákladů a zisku za minulé roční účetní období.

Advokát si může stanovit nižší částku, než je výše uvedená roční pojistná částka, tzv. limit pojistného plnění , ten je pak horní hranicí plnění pojistitele ze všech pojistných událostí během pojistného roku. Dále je možné pojištění rozšířit o krytí vícenákladů, které v souvislosti s pojistnou událostí mohou vzniknout.

Časová spoluúčast je doba sjednaná (zvolená pojištěným) v pojistné smlouvě, po uplynutí které pojistitel poskytuje pojistné plnění (k výběru 14,21 dní). Výjimkou je pracovní neschopnost způsobená úrazem, pokud je pojištěný bezprostředně hospitalizován v nemocnici na dobu přesahující 24 hod. V tom případě časová spoluúčast odpadá a pojistitel poskytuje pojistné plnění od počátku pracovní neschopnosti.

Na výši ročního pojistného má vliv vstupní věk zájemce o pojištění, zvolený limit pojistného plnění/pojistná částka a zvolená délka časové spoluúčasti.

Pojistné je daňově uznatelným nákladem, protože se jedná o majetkové pojištění, kdy pojistné plnění je pojišťovnou zasláno na podnikatelský účet pojištěného.

Pojistná událost, limit pojistného plnění:

Podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění je, že v důsledku pracovní neschopnosti či škody způsobené požárem pojištěný nevykonává předmětnou nezávislou činnost, jinou závislou činnost, nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou výdělečnou činnost.

Limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události vzniklé v jednom pojistném roce. Výše pojistného plnění za jeden kalendářní den přerušení provozu se rovná 1/365 stanovené pojistné částky nebo limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě, maximálně však do výše skutečné škody.

Pokud Vás naše nabídka pojištění zaujala, rádi Vám předložíme nabídku podle Vašich konkrétních údajů po zaslání vyplněného dotazníku. Dotazník a pojistné podmínky lze nalézt také na níže této stránce.

Rozhodnete-li se sjednat pojištění, prosíme o zaslání vyplněného dotazníku, kopie osvědčení z ČAK a potvrzené plné moci.

Věříme, že sjednáním nabízeného typu pojištění Vám pomůžeme vyřešit mnohdy svízelnou finanční situaci nastalou z důvodu Vaší nemoci či úrazu, kdy musíte i v této době hradit pronájem kanceláře, mzdy Vašich zaměstnanců a další stálé náklady.

Specialisté RENOMIA BENEFIT jsou připraveni Vám zodpovědět jakékoliv dotazy a projednat Vaše požadavky a připravit Vám řešení šité na míru.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Kontakt pro klienty

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace.

Mgr. Tereza Poláková

Jednatelka
+420 725 526 798
+420 222 390 824
polakova@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

Pojišťovací makléř senior
+420 605 298 336
+420 274 812 921
chovanec@wiass.cz

Mgr. Martina Ludwig

Pojišťovací makléř senior
+420 739 524 298
+420 222 390 870
ludwig@wiass.cz

Daniel Zacharczyk

Senior specialista likvidace škod
+420 734 366 442
+420 222 390 837
likvidace@wiass.cz

Ing. Stanislav Pažout

Pojišťovací makléř senior
+420 734 166 829
+420 221 421 733
pazout@wiass.cz

Mgr. David Kovařík

Senior specialista likvidace škod
+420 730 598 131
+420 226 231 901
likvidace@wiass.cz

Libor Karný

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 730 522 520
karny@wiass.cz

Pojištění průmyslu a podnikatelů včetně hlášení škodných událostí