Hromadné profesní pojištění advokátů a navazující možnosti připojištění

Výkon advokacie samostatně nebo ve sdružení

Pro Českou advokátní komoru (ČAK) zajišťujeme dlouhodobě výhodné podmínky pojištění profesní odpovědnosti u pojistitele Generali Česká pojišťovna a.s. (rámcová pojistná smlouva). Advokáti se stávají účastníky hromadného pojištění automaticky při zápisu do seznamu ČAK.

tabulka rozsahu pojištění

Základní rozsah

 • Územní rozsah EVROPA - krytí nároků na náhradu škody nebo jiné újmy uplatněné na území Evropy
 • Krytí povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené osobami, kterými se dal pojištěný v rámci svého oprávnění zastupovat (zaměstnaný advokát, advokátní koncipient, zaměstnanec advokáta)
 • Krytí povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s výkonem advokátní úschovy nebo v souvislosti s nedodržením lhůt, a to v rozsahu podmínek rámcové smlouvy
 • Krytí nemajetkové újmy vzniklé porušením ochrany osobních údajů
 • Krytí povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy vyplývající z vlastnických, nájemních nebo jim obdobných vztahů (např. držba nebo správa objektu, škody způsobené na najatých objektech sloužících pro výkon pojištěné profese, apod.)
 • Krytí povinností k náhradě škody nebo jiné újmy na věcech třetích osob (tj. např. věci zaměstnanců, odložené věci návštěvníků, věci převzaté a užívané)
 • Krytí regresních nároků na zdravotní péči zaměstnanců pojištěného vzniklé z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Časový rozsah krytí na PRINCIPU PŘÍČINY - pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé na základě příčiny škody nebo jiné újmy, k níž došlo v době trvání pojištění (bez nutnosti uzavírat jakékoli retroaktivní krytí či udržovací pojištění v případě ukončení činnosti pojištěného jako např. při aplikaci principu claims made/princip vznesení nároku)

Individuální připojištění – možnost rozšíření základního pojistného krytí

V rámci doplňkových pojistných podmínek (DPP) je možné pojistné krytí rozšířit
o tato uvedená připojištění:

 • Zvýšení limitu pojistného plnění - zvyšovat lze po celých milionech korun až do celkové výše 70 000 000 Kč (včetně zvýšení limitu pojistného plnění pro advokáty vykonávající advokacii ve sdružení, pro případ vzniku povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy, k níž jsou povinni z důvodu solidární odpovědnosti)
 • Rozšíření územního rozsahu
  • Světové pojistné krytí, kromě USA a Kanady
  • Evropské pojistné krytí – nad rámec hromadného pojištění (nad limit 5 000 000 Kč)
  • Slovenské pojistné krytí - nad rámec hromadného pojištění (nad limit 5 000 000 Kč)
 • Hostující euroadvokát na Slovensku
 • Usazený euroadvokát na Slovensku
 • Aplikace směnečného práva
 • Ztráta z bezhotovostních převodů
 • Škoda nebo jiná újma na přirozených právech člověka
 • Navýšení rizika aplikací jiného než českého, slovenského a mezinárodního práva a práva Evropské unie
 • Navýšení rizika poskytováním právních služeb v oblasti práva Evropské unie, které není součástí českého právního řádu
 • Výkon advokacie v oblasti veřejných zakázek – (v případě zájmu o navýšení nad limit 5 000 000 mil Kč)
 • Škody na věcech třetích osob - věci zaměstnanců, věci návštěvníků a jiné věci převzaté a užívané – nad rámec hromadného pojištění (nad limit 5 000 000 Kč)
 • Výkon vlastnických práv – nad rámec hromadného pojištění (nad limit 5 000 000 Kč)

Plné znění DPP naleznete v textaci rámcové pojistné smlouvy.

Minimální limity pojistného plnění pro všechny formy výkonu advokacie jsou stanoveny zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů a také usnesením představenstva ČAK.

Exkluzivní podmínky pojištění pro advokáty 2022

V souvislosti s blížícím se výročím rámcové pojistné smlouvy pro profesní pojištění advokátů sjednané prostřednictvím společnosti WI-ASS ČR u Generali České pojišťovny a.s. a případně navazujících individuálních připojištění si Vás dovolujeme informovat o rozsahu pojistného krytí pro rok 2022, které doznalo významných zkvalitnění.

Kontakt pro klienty

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace.

Mgr. Tereza Poláková

Jednatelka
+420 725 526 798
+420 222 390 824
polakova@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

Pojišťovací makléř senior
+420 605 298 336
+420 274 812 921
chovanec@wiass.cz

Mgr. Martina Ludwig

Pojišťovací makléř senior
+420 739 524 298
+420 222 390 870
ludwig@wiass.cz

Mgr. David Kovařík

Pojišťovací makléř senior
+420 730 598 131
+420 226 231 901
kovarik@wiass.cz

Ing. Stanislav Pažout

Pojišťovací makléř senior
+420 734 166 829
+420 221 421 733
pazout@wiass.cz

Daniel Zacharczyk

Senior specialista likvidace škod
+420 734 366 442
+420 222 390 837
likvidace@wiass.cz

Libor Karný

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 730 522 520
karny@wiass.cz

Pojištění průmyslu a podnikatelů včetně hlášení škodných událostí