Hromadné profesní pojištění advokátů a navazující možnosti připojištění

Výkon advokacie samostatně nebo ve sdružení

Pro Českou advokátní komoru (ČAK) zajišťujeme dlouhodobě výhodné podmínky pojištění profesní odpovědnosti u pojistitele Generali Česká pojišťovna a.s. (rámcová pojistná smlouva). Advokáti se stávají účastníky hromadného pojištění automaticky při zápisu do seznamu ČAK.

tabulka rozsahu pojištění

Základní rozsah

 • Územní rozsah EVROPA – krytí nároků na náhradu škody nebo jiné újmy uplatněné na území Evropy.
 • Krytí povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené osobami, kterými se dal pojištěný v rámci svého oprávnění zastupovat (zaměstnaný advokát, advokátní koncipient, zaměstnanec advokáta).
 • Krytí povinností k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s výkonem advokátní úschovy a ztrátami z bezhotovostních převodů.
 • Krytí povinností k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé nedodržením lhůt (dob), a to v rozsahu podmínek rámcové smlouvy.
 • Krytí právních služeb v oblasti aplikace směnečného práva.
 • Činnost hostujícího advokáta na Slovensku.
 • Krytí nemajetkové újmy způsobené zásahem do práv na ochranu osobnosti, včetně zásahu do práv na ochranu názvu nebo pověsti právnické osoby.
 • Krytí povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy vyplývající z vlastnických, nájemních nebo jim obdobných vztahů (např. držba nebo správa objektu, škody způsobené na najatých objektech sloužících pro výkon pojištěné profese apod.).
 • Krytí povinností k náhradě škody nebo jiné újmy na věcech třetích osob (např. věci zaměstnanců, odložené věci návštěvníků, věci převzaté a užívané).
 • Krytí regresních nároků na zdravotní péči zaměstnanců pojištěného vzniklých z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Časový rozsah krytí na PRINCIPU PŘÍČINY – pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé na základě příčiny škody nebo jiné újmy, k níž došlo v době trvání pojištění (bez nutnosti uzavírat jakékoli retroaktivní krytí či udržovací pojištění v případě ukončení činnosti pojištěného, jako je tomu při aplikaci principu claims made / princip vznesení nároku).

Individuální připojištění – možnost rozšíření základního pojistného krytí

V rámci doplňkových pojistných podmínek (DPP) je možné pojistné krytí rozšířit o tato uvedená připojištění:

 • Zvýšení limitu pojistného plnění – zvyšovat lze po celých milionech případně po půl milionech korun až do celkové výše 70 000 000 Kč (včetně zvýšení limitu pojistného plnění pro advokáty vykonávající advokacii ve sdružení, pro případ vzniku povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy, k níž jsou povinni z důvodu solidární odpovědnosti).
 • Rozšíření územního rozsahu – Světové pojistné krytí, kromě USA a Kanady.
 • Usazený euroadvokát na Slovensku.
 • Výkon advokacie v oblasti veřejných zakázek – nad rámec hromadného pojištění.
 • Nemajetková újma – nad rámec hromadného pojištění.
 • Navýšení rizika aplikací jiného než českého, slovenského a mezinárodního práva a práva Evropské unie.
 • Navýšení rizika poskytováním právních služeb v oblasti práva Evropské unie, které není součástí českého právního řádu.
 • Škody na věcech třetích osob – věci zaměstnanců, věci návštěvníků a jiné věci převzaté a užívané – nad rámec hromadného pojištění.
 • Výkon vlastnických práv – nad rámec hromadného pojištění.

Plné znění DPP naleznete v textaci rámcové pojistné smlouvy.

Minimální limity pojistného plnění pro všechny formy výkonu advokacie jsou stanoveny zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů a také usnesením představenstva ČAK.

Exkluzivní podmínky pojištění pro advokáty 2024

Detaily k podmínkám rámcové pojistné smlouvy pro profesní pojištění advokátů sjednané prostřednictvím společnosti WI-ASS ČR u Generali České pojišťovny a.s. a případně navazující individuální připojištění pro rok 2024.

Kontakt pro klienty

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace.

Ing. Stanislav Pažout

Zástupce ředitelky
+420 734 166 829
+420 221 421 733
pazout@wiass.cz

Mgr. Martina Ludwig

Pojišťovací makléř senior
+420 739 524 298
+420 222 390 870
ludwig@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

Pojišťovací makléř senior
+420 605 298 336
+420 274 812 921
chovanec@wiass.cz

DiS. Tomáš Lekner

Senior specialista likvidace škod
+420 730 598 131
+420 222 390 837
likvidace@wiass.cz

Ing. Pavla Bednářová

Pojišťovací makléř senior
+420 734 265 962
bednarova@wiass.cz

Šárka Kverková 

Pojišťovací makléř senior
+420 737 240 283
+420 222 390 845
kverkova@wiass.cz

Libor Karný

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 730 522 520
karny@wiass.cz

Ing. Jiří Rusz

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 736 628 107
rusz@wiass.cz

Martin Schenk

Senior specialista likvidace škod
+420 585 225 339
+420 605 298 335
likvidace@wiass.cz

Pojištění průmyslu a podnikatelů včetně hlášení škodných událostí