Hromadné profesní pojištění advokátů a navazující možnosti připojištění

Výkon advokacie samostatně nebo ve sdružení

Pro Českou advokátní komoru (ČAK) zajišťujeme dlouhodobě výhodné podmínky pojištění profesní odpovědnosti u pojistitele Generali Česká pojišťovna a.s. (rámcová pojistná smlouva). Advokáti se stávají účastníky hromadného pojištění automaticky při zápisu do seznamu ČAK.

tabulka rozsahu pojištění

Základní rozsah

 • Územní rozsah EVROPA – krytí nároků na náhradu škody nebo jiné újmy uplatněné na území Evropy.
 • Krytí povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené osobami, kterými se dal pojištěný v rámci svého oprávnění zastupovat (zaměstnaný advokát, advokátní koncipient, zaměstnanec advokáta).
 • Krytí povinností k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s výkonem advokátní úschovy a ztrátami z bezhotovostních převodů.
 • Krytí povinností k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé nedodržením lhůt (dob), a to v rozsahu podmínek rámcové smlouvy.
 • Krytí právních služeb v oblasti aplikace směnečného práva.
 • Činnost hostujícího advokáta na Slovensku.
 • Krytí nemajetkové újmy způsobené zásahem do práv na ochranu osobnosti, včetně zásahu do práv na ochranu názvu nebo pověsti právnické osoby.
 • Krytí povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy vyplývající z vlastnických, nájemních nebo jim obdobných vztahů (např. držba nebo správa objektu, škody způsobené na najatých objektech sloužících pro výkon pojištěné profese apod.).
 • Krytí povinností k náhradě škody nebo jiné újmy na věcech třetích osob (např. věci zaměstnanců, odložené věci návštěvníků, věci převzaté a užívané).
 • Krytí regresních nároků na zdravotní péči zaměstnanců pojištěného vzniklých z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Časový rozsah krytí na PRINCIPU PŘÍČINY – pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé na základě příčiny škody nebo jiné újmy, k níž došlo v době trvání pojištění (bez nutnosti uzavírat jakékoli retroaktivní krytí či udržovací pojištění v případě ukončení činnosti pojištěného, jako je tomu při aplikaci principu claims made / princip vznesení nároku).

Individuální připojištění – možnost rozšíření základního pojistného krytí

V rámci doplňkových pojistných podmínek (DPP) je možné pojistné krytí rozšířit o tato uvedená připojištění:

 • Zvýšení limitu pojistného plnění – zvyšovat lze po celých milionech korun až do celkové výše 70 000 000 Kč (včetně zvýšení limitu pojistného plnění pro advokáty vykonávající advokacii ve sdružení, pro případ vzniku povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy, k níž jsou povinni z důvodu solidární odpovědnosti).
 • Rozšíření územního rozsahu – Světové pojistné krytí, kromě USA a Kanady.
 • Usazený euroadvokát na Slovensku.
 • Výkon advokacie v oblasti veřejných zakázek – nad rámec hromadného pojištění (nad limit 7 000 000 Kč).
 • Nemajetková újma – nad rámec hromadného pojištění (nad limit 7 000 000 Kč).
 • Navýšení rizika aplikací jiného než českého, slovenského a mezinárodního práva a práva Evropské unie.
 • Navýšení rizika poskytováním právních služeb v oblasti práva Evropské unie, které není součástí českého právního řádu.
 • Škody na věcech třetích osob – věci zaměstnanců, věci návštěvníků a jiné věci převzaté a užívané – nad rámec hromadného pojištění (nad limit 7 000 000 Kč).
 • Výkon vlastnických práv – nad rámec hromadného pojištění (nad limit 7 000 000 Kč).

Plné znění DPP naleznete v textaci rámcové pojistné smlouvy.

Minimální limity pojistného plnění pro všechny formy výkonu advokacie jsou stanoveny zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů a také usnesením představenstva ČAK.

Exkluzivní podmínky pojištění pro advokáty 2023

Detaily k podmínkám rámcové pojistné smlouvy pro profesní pojištění advokátů sjednané prostřednictvím společnosti WI-ASS ČR u Generali České pojišťovny a.s. a případně navazující individuální připojištění pro rok 2023.

Kontakt pro klienty

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace.

Ing. Stanislav Pažout

Zástupce ředitelky
+420 734 166 829
+420 221 421 733
pazout@wiass.cz

Mgr. Martina Ludwig

Pojišťovací makléř senior
+420 739 524 298
+420 222 390 870
ludwig@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

Pojišťovací makléř senior
+420 605 298 336
+420 274 812 921
chovanec@wiass.cz

Daniel Zacharczyk

Senior specialista likvidace škod
+420 734 366 442
+420 222 390 837
likvidace@wiass.cz

Šárka Kverková 

Pojišťovací makléř senior
+420 737 240 283
+420 222 390 845
kverkova@wiass.cz

Ing. Jiří Rusz

Pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 736 628 107
rusz@wiass.cz

Martin Schenk

Senior specialista likvidace škod
+420 585 225 339
+420 605 298 335
likvidace@wiass.cz

Pojištění průmyslu a podnikatelů včetně hlášení škodných událostí